EPSO Briefing on Horizon 2020 Work Programme for 2018-20